0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Дейности

Органа за контрол от вид “А” при “АЛФА КОНТРОЛ 2002” ООД извършва електрически измервания и контрол на факторите на работната среда както следва:

Електрически измервания до и над 1000 V:

-Съпротивление на изолация

-Активно съпротивление

-Съпротивление на защитни уредби

-Съпротивление на мълниезащитни  уредби

-Изолация с повишено постоянно напрежение до 70 кV и променливо напрежение 50 кV

Електрически измервания до 1000 V:

-Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” -Защити от токове с нулева последователност – изправност на защитния прекъсвач, време на задействане, допирно напрежение, ток на задействане, съпротивление на предпазното заземление

 

Защитни средства

/диелектрични ръкавици, гумени диелектрични боти и галоши, диелектрични боти, гумени диелектрични килимчета и пътеки, изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи клещи, указатели за напрежение/

 

-Ток на утечка

-Напрежение

 

Трансформаторно масло

-Пробивно напрежение

 

Химични фактори на работна среда

-Общ прах-инхалабилна фракция;

-Химични агенти– чрез линейно колориметричен метод /индикаторни тръбички/

 

Физични фактори на работна и битова среда

 

Микроклимат

-Температура

-Относителна влажност

-Скорост на движение на въздуха

 

Шум

-Еквивалентно ниво на шум , dB A;

-Дневно ниво на експозиция на шум, dB A;

-Средно седмично ниво на експозиция на шум, dB A,

-Ниво на върхово звуково налягане, dB С,

 

Осветеност

 

Вентилационни инсталации

-Дебит

-Скорост на въздушния поток

 

Климатични инсталации

-Температура

-Относителна влажност на въздуха


Работим на територията на цялата страна!                                                               

Гарантираме срочност и коректност!

 

 

Нормативни изисквания, срокове и още информация

Микроклимат на работна среда

Производственият микроклимат представлява комплексното въздействие на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха. Той е един от основните физични фактори на работната среда, който често в практиката се подценява и пренебрегва. Характеризиращите го параметри /температура на въздуха, инфрачервена радиация, влажност и скорост на движение на въздуха/, макар и разнородни от физическия аспект, се обединяват от комплексното въздействие, което оказват върху процесите на терморегулацията на човешкия организъм. Трудовата дейност невинаги е свързана с наличието на един или няколко други вредни фактори, но при всички случаи тя се извършва при определени метеорологични условия, които са универсални и постоянно действащ елемент на условията на труд. Специфична особеност на производствения микроклимат е неговата биполярност т.е. възможността му да се отклонява от приетите норми в посока на прегряване или преохлаждане.

Видове производствен микроклимат

 • с висока температура на въздуха и прегряващи условия на работа – продължителната работа води до различни смущения и отклонения в организма, като промени в: промени в температурата на тялото, водно-солевия баланс на организма, сърдечно съдовата система и др. При крайно неблагоприятни прегряващи условия може да се получи топлинна хипертемия с нейната тежка форма – топлинен удар.
 • с ниска температура на въздуха и охлаждащи условия – неблагоприятното студово натоварване довежда до смущения в кръвообращението, измръзване на крайниците и др.
 • с интензивна топлинна радиация – при наличие на интензивна топлинна /инфрачервена/ радиация, като водещ елемент на микро-климатичните условия, е възможно настъпването на слънчев удар.
 • със силни въздушни течения

Всички тези особености поставят производствения микроклимат на особено място между останалите фактори на работната среда.

Хигиенните норми за параметрите на микроклимата са задължителни за работните места и работните зони на всички фирми от всички отрасли на производството и обслужващата сфера, без подземни рудници, животновъдни ферми, помещения за съхраняване на селскостопанска продукция, хладилни помещения. Хигиенните норми са дадени в следните нормативни актове и стандарти.

БДС 14776 – Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване.
Наредба № 26, ДВ бр.103/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни
Наредба №9/ДВ бр. 46/1994г., – за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване/ ДВ бр.88/1999 г. и др.

ВАЖНО!!!

НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

 1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
 2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ Е ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА.

Осветеност

Често на фона на другите фактори на работната среда, създаващи сериозен риск за здравето на работещите /шум, химични агенти във въздуха/, на осветлението се отделя незаслужено малко внимание. Доброто осветление влияе благотворно на зрителните характеристики, на вниманието на работещите, на тяхното здраве.

Осветлението се характеризира с количествени и качествени показатели. Количествени са осветеност и яркост на повърхностите в помещението, а качествените са равномерност, заслепяване, пулсации, цветопредаване и др. Достатъчното като количество и доброто като качество производствено осветление има пряко отношение към:

 1. Безопасността при работа – доброто осветление намалява риска от злополуки от всякакъв характер /допир до движещи се предмети, неразличаване на предупредителни знаци и др./.
  По-бързата реакция на работещия в критична ситуация зависи от достатъчното осветление не само поради улеснено виждане, но и поради повишаване на вниманието на човека при високи нива на осветеност.
 2. Производителността на труда
  • достатъчно високи нива на осветеност подобряват всички зрителни характеристики, а това повишава производителността на труда.
  • с повишаване на осветеността пропорционално се намаляват грешките при работа и бракът в производството.
 3. Здравето при работа – доброто осветление намалява
  • напрежението в очите и предотвратява увреждането им
  • възникването на зрителна умора и влошаване на зрението
  • появата на обща умора, преумора и главоболие.

Нормативни документи:

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.

ВАЖНО!!!

НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

 1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
 2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА– ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.

Шум

По своето хигиенно значение шумът е на едно от първите места сред неблагоприятно действащите физични фактори. За хигиената практика шума се определя като „всеки нежелан, неприятен и дразнещ звук, който не само може да увреди здравето, но също така да смути отдиха, да доведе до намалена работоспособност и да пречи на трудовата дейност”. В резултат на продължително действие на шума се уврежда преди всичко слуховия анализатор /пряко действие/, но също така той действа и на целия организъм /непряко въздействие/.

Допустимите нива на шум са установени в:

 1. Наредба №6 /ДВ бр. 58/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
 2. Наредба №6/ДВ бр.70/2005г.; – за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

ВАЖНО!!!

НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

 1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
 2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
  • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ – 80 dB

Вредни химични фактори са вещества които попадат в човешкия организъм и предизвикват химични реакции, поразяващи здравето и живота на работещите.

Производствен прах

Това са суспендирани твърди частици във въздуха на работната среда. Промишлените прахове са моногенни аерозоли съставени от прахови частици с еднакви физико-химични свойства и хетерогенни съставени от частици с различни форми. Според веществения състав праховете се раделят на:

 1. Органични прахове
  • животински – коприна, вълна, костно брашно и др.
  • растителни – каучуков, памучни, ленени, тютюнев, брашно захар и др.
  • синтетични – фармацефтични препарати, багрила, пластмасови, перилни и др.
 2. Неорганични прахове
  • природни материали – руден, скален, каменовъглен, стъклен и др.
  • соли, основи, киселини – минерални торове, цимент и др.
  • изкуствени минерални влъкна – стъклена вата, шлакова вата, керамични влакна и др.
  • метали и метални оксиди – кондензационни аерозоли при заваряване, топене, леене и др.

В зависимост от източника на прахообразуване:

 • От самия технологичен процес
 • От съседни производствени дейности, свързани с отделяне на прах или не добро хигиенно поддържане

От хигиенно значение е концентрацията в дихателната зона на работника. Обект на нормиране е средносменната концентрация на вдишания прах в дихателната зона на работника.

Химични агенти

Това са химични вещества, които при производствени условия могат да въздействат върху организма на човека, да предизвикат промяна на физиологичното му равновесие и да причинят болестно състояние. В зависимост от технологичния процес те могат да бъдат междинни, крайни и отпадъчни продукти в производствения процес. Постъпването им в човешкия организъм може да стане чрез вдишване или през кожата. В зависимост от кумулативните/натрупващи/ свойства, химичните агенти могат да бъдат разделени на две групи. Едната група имат свойството да се задържат в организма в различна степен, а другата да проявяват склоност към сумиране на ефекта на токсичното им действие. Най–честите депа на химични агенти са костите, черния дроб, бъбреците и др. Химичните агенти предизвикват и значителни увреждания на кръвта. Те са в зависимост от вид и кинетиката на химичния агент, от интензивността и продължителността на действието му както и от индивидуалната особеност на организма.

За предпазване от вредното въздействие на праха и химични агенти  върху работника са утвърдени хигиенни норми съгласно:

Наредба №13/ДВ бр. 8/2004г.; – за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

ВАЖНО!!!

НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

 1. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
  • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ ХИГИЕННИ НОРМИ

ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 3 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ Опасноста при работа с електрически съоръжения е от:

 • удар от електрически ток
 • термични травми / изгаряния
 • пожари и експлозии

Най – често срещаната причина за злополуки е от удар от електрически ток. Човек може да получи удар от електрически ток, когато:

- стане част от електрическата верига /индиректен допир/ – това най-често може да стане, ако липсва защитен проводник т.е. съоръжението е незанулено. Тогава, вместо през защитния проводник, електрическия ток ще премине през тялото му.

Докосне части, които се намират под опасно напрежение – могат да бъдат кабели и проводници с нарушена изолация или елементи на електрическите съоръжения, станали достъпни поради счупени или липсващи капаци или отворен корпус.

Защитата от индиректен допир с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на части, които нормално не се намират под напрежение са:

Заземяване – създаване на електрическа връзка на част от електрическата уредба/ електрическо табло, машина/ със заземител.

Зануляване – свързване на тоководещите части, които нормално не са под напрежение с нулевия проводник на електрическата мрежа.

В зависимост от типа на защитата е определен максимално допустим импеданс на контура „фаза-защитен проводник”, който гарантира изключване на опасния участък за безопасно време. За да е ефективно зануляването, измерения импеданс трябва да е по-малък от допустимия. За гарантиране ефективността на зануляването импедансът „фаза-защитен проводник” се измерва периодично.

Защитно изключване – автоматично изключване на захранващото напрежение чрез специални защитни прекъсвачи /дефектно- токова защита/ при поява на опасно напрежение или ток на утечка. Този вид защита действа с по–голяма сигурност на изключване при по-високи стойности на импеданса на контура „фаза-защитен проводник” и преходното заземление /като то не трябва да е по-голямо от отношението на допирното напрежение и номиналния ток на задействане на прекъсвача/.

За да се осигури ефективна работа на всяка защитата е необходимо периодично да се извършва измерване съгласно:

Наредба № 16-116 от 2008 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн.ДВ,бр.26/2008).

Наредба №3 – 2004/ДВ бр. 90 и 91/2004г., – за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба №8 – 2004/ДВ бр. 6/2005г. – за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

ВАЖНО!!!

НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

 1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
 2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
  • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 5 ГОД. ЗА ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК /АКО С ВЪТРЕШНО ФИРМЕН ДОКУМЕНТ НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН ПО КЪС СРОК/
  • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЪЛНИЕЗАЩИТА
  • СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА В НОРМА

  Контрол / измерване/ на Климатични и Вентилационни инсталации

Системите за вентилация и климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничени размери в открити и закрити обеми. Приложението им в промишленото, общественото строителство се определя от изискванията на комфорта и технологията. Докато при функционирането им в повечето сгради се допуска компромиси по отношение на поддържаната от тях въздушна среда, за редица производства като електроника, текстил, и др. това е свързано с качество на продукцията. В тези случаи системите са част от технологичните съоръжения, без които е невъзможно да се реализира ефективни технологии.

Вентилация – представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижноста на въздуха. В помещението или работната зона постъпва пресен въздух с дебит, който е достатъчен да задоволи потребностите на работещите и на протичащия технологичен процес. Чрез вентилация се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари и прах с над пределно допустимата концентрация /ПДК/.

Климатизация – съвкупност от мероприятия, чрез които на обслужваното помещение се осигурява: подаване на достатъчно количество външен въздух за вентилация, автоматично регулиране на температурата и влажноста на въздуха чрез нагряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване.

Задачата на вентилацията и климатизацията е да поддържа параметрите на въздушната среда в помещенията в границите на хигиенните и технологични изисквания, чрез създаване на ефективни и икономични вентилационни системи.

Наредба №15, ДВ бр.68/2005г.; – за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

ПМС № 329 ДВ, бр.110/17.12.2004г.; – Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения.

ВАЖНО!!!

НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

 1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
 2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ИНСТАЛАЦИЯТА И ПРИ ПРЕДПИСАНИЕ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН
 3. ПРИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ КОНТРОЛ – КОНТРОЛИРАЩ ОРГАН Е РИОКОЗ – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.