0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Контрол на химични фактори на работна среда

Химични фактори на работна среда
-Общ прах-инхалабилна фракция;
-Химични агенти– чрез линейно колориметричен метод /индикаторни тръбички/

(ПОЛЕЗНО)
Химични фактори
 - Вредни химични фактори са вещества които попадат в човешкия организъм и предизвикват химични реакции, поразяващи здравето и живота на работещите.
Производствен прах
  -Това са суспендирани твърди частици във въздуха на работната среда. Промишлените прахове са моногенни аерозоли съставени от прахови частици с еднакви физико-химични свойства и хетерогенни съставени от частици с различни форми. Според веществения състав праховете се раделят на:
1. Органични прахове
животински – коприна, вълна, костно брашно и др.
растителни – каучуков, памучни, ленени, тютюнев, брашно захар и др.
синтетични – фармацефтични препарати, багрила, пластмасови, перилни и др.
2. Неорганични прахове
природни материали – руден, скален, каменовъглен, стъклен и др.
соли, основи, киселини – минерални торове, цимент и др.
изкуствени минерални влъкна – стъклена вата, шлакова вата, керамични влакна и др.
метали и метални оксиди – кондензационни аерозоли при заваряване, топене, леене и др.
В зависимост от източника на прахообразуване:
От самия технологичен процес
От съседни производствени дейности, свързани с отделяне на прах или не добро хигиенно поддържане
От хигиенно значение е концентрацията в дихателната зона на работника. Обект на нормиране е средносменната концентрация на вдишания прах в дихателната зона на работника.
Химични агенти
Това са химични вещества, които при производствени условия могат да въздействат върху организма на човека, да предизвикат промяна на физиологичното му равновесие и да причинят болестно състояние. В зависимост от технологичния процес те могат да бъдат междинни, крайни и отпадъчни продукти в производствения процес. Постъпването им в човешкия организъм може да стане чрез вдишване или през кожата. В зависимост от кумулативните/натрупващи/ свойства, химичните агенти могат да бъдат разделени на две групи. Едната група имат свойството да се задържат в организма в различна степен, а другата да проявяват склоност към сумиране на ефекта на токсичното им действие. Най–честите депа на химични агенти са костите, черния дроб, бъбреците и др. Химичните агенти предизвикват и значителни увреждания на кръвта. Те са в зависимост от вид и кинетиката на химичния агент, от интензивността и продължителността на действието му както и от индивидуалната особеност на организма.
За предпазване от вредното въздействие на праха и химични агенти  върху работника са утвърдени хигиенни норми съгласно:
Наредба №13/ДВ бр. 8/2004г.; – за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
ВАЖНО!!!
КОНТРОЛА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ХИМИЧНИТЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА Е НЕОБХОДИМ ЗА:
1. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА
2.  КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ ХИГИЕННИ НОРМИ

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.