0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Контрол на вентилационни инсталации

Вентилационни инсталации

  • Дебит
  • Скорост на въздушния поток

ПОЛЕЗНО
Контрол / измерване/ на Климатични и Вентилационни инсталации
Системите за вентилация и климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничени размери в открити и закрити обеми. Приложението им в промишленото, общественото строителство се определя от изискванията на комфорта и технологията. Докато при функционирането им в повечето сгради се допуска компромиси по отношение на поддържаната от тях въздушна среда, за редица производства като електроника, текстил, и др. това е свързано с качество на продукцията. В тези случаи системите са част от технологичните съоръжения, без които е невъзможно да се реализира ефективни технологии.
Вентилация – представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижноста на въздуха. В помещението или работната зона постъпва пресен въздух с дебит, който е достатъчен да задоволи потребностите на работещите и на протичащия технологичен процес. Чрез вентилация се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари и прах с над пределно допустимата концентрация /ПДК/.
Климатизация – съвкупност от мероприятия, чрез които на обслужваното помещение се осигурява: подаване на достатъчно количество външен въздух за вентилация, автоматично регулиране на температурата и влажноста на въздуха чрез нагряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване.
Задачата на вентилацията и климатизацията е да поддържа параметрите на въздушната среда в помещенията в границите на хигиенните и технологични изисквания, чрез създаване на ефективни и икономични вентилационни системи.
Наредба №15, ДВ бр.68/2005г.; – за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
ПМС № 329 ДВ, бр.110/17.12.2004г.; – Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения.


ВАЖНО!!!
КОНТРОЛЪТ НА КЛИМАТИЧНИТЕ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ Е НЕОБХОДИМ ПРИ:

  1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
  2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ИНСТАЛАЦИЯТА И ПРИ ПРЕДПИСАНИЕ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН
  3. ПРИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ КОНТРОЛ – КОНТРОЛИРАЩ ОРГАН Е РИОКОЗ – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.