0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Електрически измервания над 1000 V

  • Съпротивление на изолация
  • Активно съпротивление
  • Съпротивление на защитни заземителни уредби
  • Съпротивление на мълниезащитни  уредби
  • Изолация с повишено постоянно напрежение до 70 кV и променливо напрежение 50 кV


Защитни средства /диелектрични ръкавици, гумени диелектрични боти и галоши, диелектрични боти, гумени диелектрични килимчета и пътеки, изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи клещи, указатели за напрежение/


Контролирани параметри:

  • Ток на утечка
  • Напрежение

Трансформаторно масло:

  • Пробивно напрежение

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.