0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Електрически измервания до 1000 V

  • Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
  • Защити от токове с нулева последователност
  • Изправност на защитния прекъсвач, време на задействане, допирно напрежение, ток на задействане
  • Съпротивление на предпазното заземление
  • Съпротивление на мълниезащитни  уредби


ПОЛЕЗНО
КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИТЕ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Опасности от:
удар от електрически ток
термични травми / изгаряния
пожари и експлозии
Най – често срещаната причина за злополуки е от удар от електрически ток. Човек може да получи удар от електрически ток, когато:
 - стане част от електрическата верига /индиректен допир/ – това най-често може да стане, ако липсва защитен проводник т.е. съоръжението е незанулено. Тогава, вместо през защитния проводник, електрическия ток ще премине през тялото му.
  - Докосне части, които се намират под опасно напрежение – могат да бъдат кабели и проводници с нарушена изолация или елементи на електрическите съоръжения, станали достъпни поради счупени или липсващи капаци или отворен корпус.
МЕРКИ:
Защитата от индиректен допир с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на части, които нормално не се намират под напрежение са:
Заземяване – създаване на електрическа връзка на част от електрическата уредба/ електрическо табло, машина/ със заземител.
Зануляване – свързване на тоководещите части, които нормално не са под напрежение с нулевия проводник на електрическата мрежа.
В зависимост от типа на защитата е определен максимално допустим импеданс на контура „фаза-защитен проводник”, който гарантира изключване на опасния участък за безопасно време. За да е ефективно зануляването, измерения импеданс трябва да е по-малък от допустимия. За гарантиране ефективността на зануляването импедансът „фаза-защитен проводник” се измерва периодично.
Защитно изключване – автоматично изключване на захранващото напрежение чрез специални защитни прекъсвачи /дефектно- токова защита/ при поява на опасно напрежение или ток на утечка. Този вид защита действа с по–голяма сигурност на изключване при по-високи стойности на импеданса на контура „фаза-защитен проводник” и преходното заземление /като то не трябва да е по-голямо от отношението на допирното напрежение и номиналния ток на задействане на прекъсвача/.
За да се осигури ефективна работа на всяка защитата е необходимо периодично да се извършва измерване съгласно:
Наредба № 16-116 от 2008 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн.ДВ,бр.26/2008).
Наредба №3 – 2004/ДВ бр. 90 и 91/2004г., – за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба №8 – 2004/ДВ бр. 6/2005г. – за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства


ВАЖНО!!!
КОНТРОЛА НА ПАРАМЕТРИТЕ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ Е НЕОБХОДИМ:

  1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
  2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА


ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 5 ГОД. ЗА ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК /АКО С ВЪТРЕШНО ФИРМЕН ДОКУМЕНТ НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН ПО КЪС СРОК/
ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЪЛНИЕЗАЩИТА
СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА В НОРМА

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.