0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Контрол на шум

Шум
-Еквивалентно ниво на шум , dB A;
-Дневно ниво на експозиция на шум, dB A;
-Средно седмично ниво на експозиция на шум, dB A,
-Ниво на върхово звуково налягане, dB С,
(Полезно)
“           Шум
По своето хигиенно значение шумът е на едно от първите места сред неблагоприятно действащите физични фактори. За хигиената практика шума се определя като „всеки нежелан, неприятен и дразнещ звук, който не само може да увреди здравето, но също така да смути отдиха, да доведе до намалена работоспособност и да пречи на трудовата дейност”. В резултат на продължително действие на шума се уврежда преди всичко слуховия анализатор /пряко действие/, но също така той действа и на целия организъм /непряко въздействие/.
Допустимите нива на шум са установени в:
1. Наредба №6 /ДВ бр. 58/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
2. Наредба №6/ДВ бр.70/2005г.; – за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.
      ВАЖНО!!!   ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМ Е НЕОБХОДИМО :
1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ – 80 dB                                                 “

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.