0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Контрол на микроклимат

  • Температура
  • Относителна влажност
  • Скорост на движение на въздуха


ПОЛЕЗНО
Нормативни изисквания, срокове и още информация
Микроклимат на работна среда
Производственият микроклимат представлява комплексното въздействие на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха. Той е един от основните физични фактори на работната среда, който често в практиката се подценява и пренебрегва. Характеризиращите го параметри /температура на въздуха, инфрачервена радиация, влажност и скорост на движение на въздуха/, макар и разнородни от физическия аспект, се обединяват от комплексното въздействие, което оказват върху процесите на терморегулацията на човешкия организъм. Трудовата дейност невинаги е свързана с наличието на един или няколко други вредни фактори, но при всички случаи тя се извършва при определени метеорологични условия, които са универсални и постоянно действащ елемент на условията на труд. Специфична особеност на производствения микроклимат е неговата биполярност т.е. възможността му да се отклонява от приетите норми в посока на прегряване или преохлаждане.
Видове производствен микроклимат
с висока температура на въздуха и прегряващи условия на работа – продължителната работа води до различни смущения и отклонения в организма, като промени в: промени в температурата на тялото, водно-солевия баланс на организма, сърдечно съдовата система и др. При крайно неблагоприятни прегряващи условия може да се получи топлинна хипертемия с нейната тежка форма – топлинен удар.

с ниска температура на въздуха и охлаждащи условия – неблагоприятното студово натоварване довежда до смущения в кръвообращението, измръзване на крайниците и др.
с интензивна топлинна радиация – при наличие на интензивна топлинна /инфрачервена/ радиация, като водещ елемент на микро-климатичните условия, е възможно настъпването на слънчев удар.

със силни въздушни течения
Всички тези особености поставят производствения микроклимат на особено място между останалите фактори на работната среда.
Хигиенните норми за параметрите на микроклимата са задължителни за работните места и работните зони на всички фирми от всички отрасли на производството и обслужващата сфера, без подземни рудници, животновъдни ферми, помещения за съхраняване на селскостопанска продукция, хладилни помещения.
Хигиенните норми са дадени в следните нормативни актове и стандарти:
БДС 14776 – Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване.
Наредба № 26, ДВ бр.103/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни
Наредба №9/ДВ бр. 46/1994г., – за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване/ ДВ бр.88/1999 г. и др.

 

ВАЖНО!!!
КОНТРОЛА НА МИКРОКЛИМАТ Е НЕОБХОДИМ:

  1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
  2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ Е ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА.

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.